Koszty osobowe w projekcie

Koszty osobowe w projekcie – kwalifikowane

Koszty osobowe związane z realizacją projektu w Programie H2020 ograniczone zostały do kosztów wynagrodzenia zasadniczego (brutto wraz ze wszystkimi obciążeniami) osób zatrudnionych przez beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub skierowanych do pracy w projekcie.

W przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym (non-profit) istnieje możliwość wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia (proporcjonalnie do czasu pracy w projekcie). Jednak możliwość stosowania dodatkowego wynagrodzenia jest mocno ograniczona (Art. 6.2A1 Umowy Grantowej).

  • Karta czasu pracy (wzór): PL i EN

Osoby zatrudnione do realizacji zadań w projekcie mają obowiązek rejestrowania swojego czasu pracy. W tym celu stosuje się tzw. karty czasu pracy, które muszą być sporządzane co najmniej raz w miesiącu i które powinny zawierać następujące elementy:

  •  tytuł i numer projektu (zgodnie z Umową Grantową),
  •  pełną nazwę Beneficjenta (zgodnie z Umową Grantową),
  •  imię i nazwisko oraz podpis pracownika zatrudnionego w projekcie,
  • datę,
  • liczbę godzin przepracowanych na rzecz projektu każdego dnia roboczego danego miesiąca,
  • imię i nazwisko oraz podpis kierownika projektu, a w przypadku kierowników projektów podis przełożonego/kierownika jednostki (dziekana/dyrektora),
  • numer pakietu pracy (WP) obejmującego wykonane zadania (zgodnie z Załącznikiem 1 (Annex 1) do Umowy Grantowej),
  • krótki opis wykonanych zadań.

W kartach czasu pracy należy również odnotowywać na bieżąco dni wolne od pracy, urlopy i zwolnienia lekarskie.

Dofinansowanie wynagrodzeń w Programie Horyzont 2020 przez MNiSW:

Koszty osobowe w projekcie – niekwalifikowane

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.