Koszty osobowe w projekcie

Koszty osobowe w projekcie – kwalifikowane

Koszty osobowe związane z realizacją projektu w Programie H2020 ograniczone zostały do kosztów wynagrodzenia zasadniczego (brutto wraz ze wszystkimi obciążeniami) osób zatrudnionych przez beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub skierowanych do pracy w projekcie.

W przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym (non-profit) istnieje możliwość wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia (proporcjonalnie do czasu pracy w projekcie). Jednak możliwość stosowania dodatkowego wynagrodzenia jest mocno ograniczona (Art. 6.2A1 Umowy Grantowej).

  • Karta czasu pracy (wzór): PL i EN

Osoby zatrudnione do realizacji zadań w projekcie mają obowiązek rejestrowania swojego czasu pracy. W tym celu stosuje się tzw. karty czasu pracy, które muszą być sporządzane co najmniej raz w miesiącu i które powinny zawierać następujące elementy:

  •  tytuł i numer projektu (zgodnie z Umową Grantową)
  •  pełną nazwę Beneficjenta (zgodnie z Umową Grantową)
  •  imię i nazwisko oraz podpis pracownika zatrudnionego w projekcie; datę
  • liczbę godzin przepracowanych na rzecz projektu każdego dnia danego miesiąca
  • imię i nazwisko oraz podpis przełożonego
  • numer pakietu pracy (WP) obejmującego wykonane zadania (zgodnie z Aneksem I do Umowy Grantowej)
  • krótki opis wykonanych zadań

Zaleca się, by karty czasu pracy zawierały również informacje o dniach wolnych od pracy, urlopach i zwolnieniach lekarskich.

Koszty osobowe w projekcie – niekwalifikowane

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.