Działalność Sekcji MPB

celPodstawowe cele i metody działania

 • upowszechnianie informacji o strukturze i celach programów ramowych,

 • gromadzenie informacji o projektach zgłaszanych do konkursów oraz przyjętych do realizacji,

 • organizacja szkoleń i seminariów dla środowisk naukowych oraz krajowych podmiotów gospodarczych działających na rzecz nauki,

 • organizacja seminariów poświęconych praktycznym aspektom zarządzania projektami badawczymi UE i wymianie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie

 • informowanie o zasadach przygotowywania wniosków i uczestnictwa w konsorcjach,

 • przygotowanie pakietów informacyjnych

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów,

 • pomoc merytoryczna i techniczna w przygotowaniu wniosków,

 • przygotowanie polskich zespołów do podejmowania roli koordynatorów konsorcjów badawczych,

 • pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji,

 • informowanie o trybie finansowania współpracy naukowej z zagranicą ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych i niewspółfinansowanych.

Od kwietnia 2001 w Uniwersytecie Warszawskim działa Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, wspomagający uczestnictwo zespołów badawczych z UW w europejskich programach finansowania badań. Biuro PK oferuje kompleksową obsługę w zakresie przygotowania projektów badawczych do
złożenia w konkursach 7 Programu Ramowego, negocjacji warunków umów z koordynatorami projektów i Komisją Europejską oraz zarządzania kontraktami.Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.